Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκά Έργα: Horizon 2020

 • MIRROR — Migration-Related Risks caused by misconceptions of Opportunities and Requirement (2019: H2020 - RIA)
 • InfraStress — Improving resilience of sensitive industrial plants & infrastructures exposed to cyber-physical threats, by means of an open testbed stress-testing system (2019: H2020-IΑ)
 • FASTER — First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response (2019: H2020-IΑ)
 • ARESIBO — Augmented Reality Enriched Situation Awareness for Border Security (2019: H2020-RIA)
 • LIFEBOTS Exchange — Creating a new reality of care and welfare through the inclusion of social robots (2019: H2020-MSCA-RISE-2018)
 • SODALITE — Software defined application infrastructures management and engineering (2019: H2020-RIΑ)
 • AMANDA — AutonoMous self powered miniAturized iNtelligent sensor for environmental sensing anD asset tracking in smArt IoT environments (2019: H2020-ICT-2018-2020)
 • REBUILD — ICT-enabled integration facilitator and life rebuilding guidance (2019: H2020-IA)
 • efactory — European Connected Factory Platform for Agile Manufacturing (2019: H2020-DT-2018-1)
 • BIMERR — BIM-based holistic tools for Energy-driven Renovation of existing Residences (2019: H2020- LC-EEB-02-2018)
 • AgeingAtWork — Smart, Personalized and Adaptive ICT Solutions for Active, Healthy and Productive Ageing with enhanced Workability (2019: H2020-SC1-DTH-2018-1, RIA)
 • MindSpaces — Art-driven adaptive outdoors and indoors design (2019: H2020-ICT-32-2018)
 • HELIOS — A Context-aware Distributed Social Networking Framework (2019: H2020 RIA)
 • DIH^2 — A Pan-European Network of Robotics DIHs for Agile Production (2019: H2020-IA)
 • AI4EU — A European AI On-Demand Platform and Ecosystem (2019: H2020 ICT-26-2018-2020)
 • RADAR-AD — A Pan-European Network of Robotics DIHs for Agile Production (2019: IMI2 – Call 3 - Topic 1)
 • PROTEIN — PeRsOnalized nutriTion for hEalthy livINg (2018: )
 • WeVerify — Wider and Enhanced Verification for You (2018: H2020 IA)
 • HR-Recycler — Hybrid Human-Robot RECYcling plant for electriCal and eLEctRonic equipment (2018: H2020-NMBP-FOF-2018)
 • MIICT — ICT Enabled Public Services for Migration (2018: H2020-SC6-MIGRATION-2018)
 • NADINE — digital iNtegrAteD system for the socIal support of migraNts and refugEes (2018: H2020-SC6-MIGRATION-2018)
 • eOUTLAND — Προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και σε άλλες προστατευόμενες περιοχές από φυσικές καταστροφές μέσω ενός πιστοποιημένου πλαισίου διασυνοριακής εκπαίδευσης, κατάρτισης και υποστήριξης των εθελοντών πολιτικής προστασίας που (2018: INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020)
 • CoLLaboratE — Co-production CeLL performing Human-Robot Collaborative AssEmbly (2018: H2020-DT-FOF-2018)
 • DRIMPAC — Unified DR interoperability framework enabling market participation of active energy consumers (2018: H2020-EE-2017-PPP)
 • BIOMA — Decentralized management of bio-waste and their utilization using alternative and innovative processing systems (2018: MIS: 5031731)
 • MEISTER — Mobility Environmentally-friendly, Integrated and economically Sustainable Through innovative Electromobility Recharging infrastructure and new business models (2018: H2020-MG-2017-Two-Stages)
 • CONNEXIONs — InterCONnected NEXt-Generation Immersive IoT Platform of Crime and Terrorism DetectiON, PredictiON, InvestigatiON, and PreventiON Services (2018: H2020 RIA, FCT 2018-2021)
 • DELTA — Future tamper-proof Demand rEsponse framework through seLf-configured, self-opTimized and collAborative virtual distributed energy nodes (2018: H2020-LCE-2017)
 • ANITA — Advanced tools for fighting oNline Illegal TrAfficking (2018: H2020-SEC-2016-2017-2)
 • PROPHETS — Preventing Radicalisation Online through the Proliferation of Harmonised ToolkitS (2018: H2020 RIA)
 • SPEAR — Secure and PrivatE smArt gRid (2018: H2020-DS-SC7-2017)
 • AVENUE — Autonomous Vehicles to Evolve to a New Urban Experience (2018: H2020-ART-07-2017)
 • EXA2PRO — Enhancing Programmability and boosting Performance Portability for Exascale Computing Systems (2018: H2020-FETHPC-2017)
 • SerIoT — Secure and Safe Internet of Things (2018: H2020- IOT-3-2017)
 • V4Design — Visual and textual content re-purposing FOR(4) architecture, Design and virtual reality games (2018: HORIZON2020-ICT 20)
 • BOOST 4.0 — Big Data Value Spaces for Competitiveness of European Connected Smart factories 4.0 (2018: H2020-ICT-2017-1)
 • WADcher — Web Accessibility Directive Decision Support Environment (2018: H2020- ICT-23-2017)
 • eDREAM — enabling new Demand REsponse Advanced, Market oriented and Secure technologies, solutions and business models (2018: H2020-LCE-2017-SGS)
 • ReTV — Enhancing and Re-Purposing TV Content for TransVector Engagement (2018: H2020-RIA)
 • CUTLER — Coastal Urban developmenT through the LEnses of Resiliency (2018: H2020 RIA)
 • FANDANGO — FAke News discovery and propagation from big Data ANalysis and artificial intelliGence Operations (2018: H2020-ICT-2016-2017/H2020-ICT-2017-1)
 • SDK4ED — Software Development toolKit for Energy optimization and technical Debt elimination (2018: H2020-ICT-05-2017)
 • SUITCEYES — Smart, User-friendly, Interactive, Tactual, Cognition-Enhancer that Yields Extended Sensosphere (2018: H2020 RIA)
 • OCARIOT — smart childhood Obesity CARing solution using IoT potential (2017: H2020- EUB-02-2017 IoT Pilots)
 • EOPEN — Open interoperable platform for unified access and analysis of Earth Observation data (2017: H2020 RIA)
 • PLANET — Planning and operational tools for optimising energy flows and synergies between energy networks (2017: H2020-LCE-2017-SGS)
 • IRIS — Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities (2017: H2020-SCC-01-2017)
 • VR-Together — An end-to-end system for the production and delivery of photorealistic and social virtual reality experiences (2017: H2020 ΙΑ)
 • HYPER360 — Enriching 360 media with 3D storytelling and personalization elements (2017: H2020 ΙΑ)
 • EASY TV — Easing the access of Europeans with disabilities to converging media and content (2017: H2020-ICT-19-2016-2)
 • MyTrac — My TRAvel Companion (2017: H2020-S2RJU-OC-2017)
 • ALADDIN — ALADDIN (2017: H2020-SEC-12-FCT-2016-2017)
 • PLUG-N-HARVEST — PLUG-N-play passive and active multi-modal energy HARVESTing systems, circular economy by design, with high replicability for Self-sufficient Districts Near-Zero Buildings (2017: H2020-ΕΕΒ-07-2017)
 • INVITE — (2017: H2020-SC6-CO-CREATION-2016-3)
 • CHRODIS-PLUS — Implementing good practices for chronic diseases (2017: HP-JA-2016)
 • INTEGRATE — Implementing good practices for chronic diseases (2017: HP-JA-2016)
 • SMILE — Smart mobILity at the European land borders (740931) (2017: H2020-SEC-14-BES-2016)
 • 5G-Monarch — 5G Mobile Network Architecture for diverse services, use cases, and applications in 5G and beyond (2017: H2020-ICT-2016-2)
 • UNIGEM — Next Generation ‘Unified Guest Engagement System’ for Smart Hospitality Services and Unparalleled Guest Loyalty (2017: SME-1 IA)
 • MyCorridor — Mobility as as Service in a multimodal European cross-border corridor (2017: H2020-MG-2016-2017)
 • FORTIKA — Cyber Security Accelerator for trusted SMEs IT Ecosystems (2017: H2020-DS-SC7-2016)
 • 5G-Media — Programmable edge-to-cloud virtualization fabric for the 5G Media industry (2017: H2020 IA)
 • SAFE STRIP — Safe and green Sensor Technologies for self-explaining and forgiving Road Interactive aPplications (2017: H2020-MG-2016-2017)
 • ROBORDER — Autonomous Swarm of Heterogeneous Robots for Border Surveillance (2017: H2020 IA)
 • GHOST — Safe-Guarding Home IoT Environments with Personalised Real-time Risk Control (2017: H2020-DS-SC7-2016)
 • SMILE — Smart IsLand Energy systems (731249) (2017: H2020-LCE-2-2016)
 • RECAP — Reliable Capacity Provisioning and Enhanced Remediation for Distributed Cloud Applications (2017: H2020-ICT-2016-2017)
 • inteGRIDy — Integrated Smart GRID Cross-Functional Solutions for Optimized Synergetic Energy Distribution, Utilization Storage Technologies (2017: LCE-02-2016 IA)
 • HarmonicSS — HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making (2017: H2020-SC1-2016 RIA)
 • ACTIVAGE — ACTivating InnoVative IoT smart living environments for AGEing well (2017: H2020-IOT-2016 IA)
 • beAWARE — Enhancing decision support and management services in extreme weather climate events (2017: H2020 IA)
 • MONICA — Management Of Networked IoT Wearables – Very Large Scale Demonstration of Cultural Societal Applications (2017: H2020 IA)
 • BADGER — RoBot for Autonomous unDerGround trenchless opERations, mapping and navigation (731968) (2017: H2020-ICT-25-2016-2017)
 • EMMA — Enriching market solutions for content management and publishing with state of the art multimedia analysis techniques (2017: Horizon 2020 IA)
 • SMARTsurg — SMart weArable Robotic Teleoperated Surgery (2017: H2020-ICT-26-2016)
 • SURVANT — SURveillance Video Archives iNvestigation assisTant (2017: H2020 FTI)
 • KONFIDO — Secure and Trusted Paradigm for Interoperable eHealth Services (2016: H2020-DS-SC1-2016 RIA)
 • enCOMPASS — Collaborative Recommendations and Adaptive Control for Personalised Energy Saving (2016: H2020-EE-07 2016 IA)
 • Factory2Fit — Empowering and participatory adaptation of factory automation to fit for workers (2016: H2020 IA)
 • Z-Fact0r — Zero-defect manufacturing strategies towards on-line production management for European factories (2016: H2020 FOF-03-2016 RIA)
 • ENVISAGE — ENVISAGE (2016: H2020 IA)
 • MONSOON — MOdel-based coNtrol framework for Site-wide OptimizatiON for data-intensive processes (2016: H2020 SPIRE-02-2016 RIA)
 • ASGARD — Analysis System for Gathered Raw Data (2016: H2020 RIA)
 • COMPOSITION — Ecosystem for Collaborative Manufacturing Processes – Intra- and Interfactory Integration and Automation (2016: H2020 FOF-11-2016 RIA)
 • TENSOR — reTriEval and aNalysis of heterogeneouS online content for TerrOrist activity Recognition (2016: H2020 IA)
 • DANTE — Detecting and ANalysing TErrorist-related online contents and financing activities (2016: H2020 IA)
 • FUTUREPULSE — Multimodal Predictive Analytics and Recommendation Services for the Music Industry (2016: H2020 IA)
 • GREENSOUL — Eco-aware Persuasive Networked Data Devices for User Engagement in Energy Efficiency (2016: H2020-EE-2015-2-RIA)
 • MOVING — Training towards a society of data-savvy information professionals to enable open leadership innovation (2016: H2020 RIA)
 • Terpsichore — Transforming Intangible Folkloric Performing Arts into Tangible Choreographic Digital Objects (2016: H2020-MSCA-RISE-2015)
 • OpenGovIntelligence — Fostering Innovation and Creativity in Europe through Public Administration Modernization towards Supplying and Exploiting Linked Open Statistical Data (2016: H2020 RIA)
 • i-PROGNOSIS — Intelligent Parkinson eaRly detectiOn Guiding NOvel Supportive InterventionS (2016: H2020-PHC-2015-single-stage RIA)
 • MaTHiSiS — Managing Affective-learning THrough Intelligent atoms and Smart InteractionS (2016: H2020 IA)
 • ICT4Life — ICT services for Life Improvement For the Elderly (2016: H2020 RIA)
 • PROFIT — Promoting Financial Awareness and Stability (2016: H2020 RIA)
 • InVid — In Video Veritas – Verification of Social Media Video Content for the News Industry (2016: H2020 IA)
 • hackAIR — Collective awareness platform for outdoor air pollution (2016: H2020 RIA)
 • ChainReact — Making Supplier Networks Transparent, Understandable and Responsive (2016: H2020 RIA)
 • VICINITY — Open virtual neighbourhood network to connect intelligent buildings and smart objects (2016: H2020-ICT-30-2015 RIA)
 • CAREGIVERSPRO-MMD — Self-management interventions and mutual assistance community services, helping patients with dementia and caregivers connect with others for evaluation, support and inspiration to improve the care experience (2016: H2020-PHC-2015 RIA)
 • FrailSafe — Sensing and predictive treatment of frailty and associated co-morbidities using advanced personalized patient models and advanced interventions (2016: H2020 (PHC-21-2015) RIA)
 • ACROSSING — Advanced TeChnologies and PlatfoRm fOr Smarter ASsisted LivING (2016: H2020-MSCA-ITN-2015 ETN)
 • MEDGENET — Medical Genomics and Epigenomics Network (2016: H2020-TWINN-2015 CSA)
 • Scan4Reco — Multimodal Scanning of Cultural Heritage Assets for their multilayered digitization and preventive conservation via spatiotemporal 4D Reconstruction and 3D Printing (2015: H2020 RIA)
 • FORENSOR — FOREnsic evidence gathering autonomous seNSOR (2015: H2020 IA)
 • TRILLION — Trusted, Citizen, LEA collaboration over social Networks (2015: H2020 RIA)
 • DIGIART — The Internet Of Historical Things And Building New 3D Cultural Worlds (2015: H2020 RIA)
 • ECOPOTENTIAL — Improving Future Ecosystem Benefits through Earth Observations (2015: H2020-SC5)
 • SocialCar — Open social transport network for urban approach to carpooling (2015: H2020-MG-RIA)
 • STEP — Societal and political engagement of young people in environmental issues (2015: H2020 RIA)
 • RESOLUTE — RESilience management guidelines and Operationalization appLied to Urban Transport Environment (2015: H2020 RIA)
 • MAMEM — Multimedia Authoring and Management using your Eyes and Mind (2015: H2020 RIA)
 • SARAFun — Smart Assembly Robot with Advanced FUNctionalities (2015: H2020-ICT-2014-1)
 • KRISTINA — A Knowledge-Based Information Agent with Social Competence and Human Interaction Capabilities (2015: H2020 RIA)
 • PATHway — Technology enabled behavioural change as a pathway towards better self-management of CVD (2015: H2020 PHC-RIA)
 • CloudLightning — Self-Organising, Self-Managing Heterogeneous Cloud (2015: H2020 - ICT- RIA)
 • InLife — INdependent LIving support Functions for the Elderly (2015: H2020-RIA)
 • SWIMing — Semantic Web for Information Management in Energy Efficient Buildings (2015: H2020-EeB-2014)
 • SatisFactory — A collaborative and augmented-enabled ecosystem for increasing SATISfaction and working experience in smart FACTORY environments (2015: H2020 - FoF - IA)
 • ProsocialLearn — Gamification of Prosocial Learning for Increased Youth Inclusion and Academic Achievement (2015: H2020 ICT - IA)
 • RAWFIE — Road-, Air- and Water-based Future Internet Experimentation (2015: Horizon H2020 – ICT FIRE+)
 • myAirCoach — Analysis, modelling and sensing of both physiological and environmental factors for the customized and predictive self-management of Asthma (2015: H2020-RIA)
 • RAMCIP — Robotic Assistant for MCI Patients at home (2015: H2020 PHC-RIA)

Ευρωπαϊκά Έργα: FP6-FP7

 • ECHORD++: RadioRoSo — Radioactive robotic sorter (ECHORD++ experiment) (2016: FP7 LSIP)
 • HoPE — Holistic Personal public Eco-mobility (2014: CIT-CT-PSP)
 • LASIE — Large Scale Information Exploitation of Forensic Data (2014: IP)
 • P-React — Petty cRiminality diminution through sEarch and Analysis in multi-source video Capturing and archiving plaTform (2014: FP7-SEC-2013-1)
 • ISS-EWATUS — Integrated Support System for Efficient Water Usage and Resources Management (2014: FP7-ICT-2013-11)
 • Prosperity4All — Ecosystem infrastructure for smart and personalised inclusion and PROSPERITY for ALL stakeholders (2014: FP7-ICT-2013-10)
 • NoTremor — Virtual, Physiological and Computational Neuromuscular Models for the Predictive Treatment of Parkinson's Disease (2014: FP7-ICT)
 • RAPP — Robotic Applications for Delivering Smart User Empowering Applications (2013: FP7-ICT-CP)
 • S-CASE — Scaffolding Scalable Software Services (2013: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures)
 • MOVESMART — Renewable Mobility Services in Smart Cities (2013: FP7 ICT - STREP)
 • MULTISENSOR — Mining and Understanding of multilinguaL contenT for Intelligent Sentiment Enriched coNtext and Social Oriented inteRpretation (2013: FP7 ICT - STREP)
 • HOMER — Home made explosives (HMEs) and recipes characterisation (2013: FP7 SEC-STREP)
 • The Wikirate Project — Crowdsource Better Companies (2013: FP7 ICT - STREP)
 • READY4SmartCities — ICT Roadmap and Data Interoperability for Energy Systems in Smart Cities (2013: FP7 ICT - CSA)
 • Local4Global — SYSTEM-OF-SYSTEMS THAT ACT LOCALLY FOR OPTIMIZING GLOBALLY (2013: FP7 – ICT)
 • FI-STAR — Future Internet Social and Technological Alignment Research (2013: FP7-ICT)
 • RePlay — Reusable low-cost platform for digitizing and preserving traditional participative sports (2013: FP7 - STREP)
 • i-Treasures — Intangible Treasures - Capturing the Intangible Cultural Heritage and Learning the Rare Know-How of Living Human Treasures (2013: FP7-ICT-IP)
 • ForgetIT — Concise Preservation by combining Managed Forgetting and Contextualized Remembering (2013: FP7 ICT IP)
 • BUILDSEE — Addressing the divide between EU indications and their practical implementation in the green construction and eco-social re-qualification of residential areas in South East Europe regions (2013: SouthEastEurope)
 • Go-Lab — Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School (2012: FP7 ICT-2011.8.1 IP)
 • MediaMixer — Community set-up and networking for the remixing of online media fragments (2012: FP7 ICT CSA)
 • Nemesys — Enhanced NETwork Security for Seamless Service Provisioning in the Smart Mobile EcoSystem (2012: FP7 ICT - STREP)
 • INERTIA — Integrating Active, Flexible and Responsive Tertiary Prosumers into a Smart Distribution Grid (2012: FP7 ICT - STREP)
 • Advise — Advanced Video Surveillance archives search Engine for security applications (2012: FP7 SECURITY - STREP)
 • OUTLAND — Open protocols and tools for the Education and Training of Voluntary organisations in the field of Civil Protection, against Natural Disasters (forest fires) in Greece and Bulgaria (2012: INTERREG IV A)
 • Live+Gov — Reality Sensing, Mining and Augmentation for Mobile Citizen–eGovernment Dialogue (2012: FP7 ICT - STREP)
 • CloPeMa — Clothes Perception and Manipulation (2012: FP7 ICT - STREP)
 • Maincode — MainCODE:GR-BG Maintenance and Life Cycle Asset Management, the CornerstOnes for Sustainable DevelopmEnt (2012: INTERREG IV)
 • Dem@Care — Dementia Ambient Care: Multi-Sensing Monitoring for Intelligent Remote Management and Decision Support (2011: FP7 ICT - IP)
 • Adapt4EE — Occupant Aware, Intelligent and Adaptive Enterprises (2011: FP7 ICT - STREP)
 • eCOMPASS — eCO-friendly urban Multi-modal route PlAnning Services for mobile uSers (2011: FP7 ICT - STREP)
 • Cloud4all — Cloud platforms Lead to Open and Universal access for people with Disabilities and for All (2011: FP7 ICT - IP)
 • SocialSensor — (2011: FP7 ICT - IP)
 • CUBRIK — Human-enhanced time-aware multimedia search (2011: FP7 ICT - IP)
 • SA-EMC2 — Support Action towards Excellence in Media Computing and Communication (2011: FP7 ICT - SA)
 • LinkedTV — Television Linked To The Web (2011: FP7 ICT - IP)
 • EXPERIMEDIA — EXPERiments in live social and networked MEDIA experiences (2011: FP7 ICT - IP)
 • 3D-Live — 3D Living Interactions through Visual Environments (2011: FP7 ICT - STREP)
 • REVERIE — REal and Virtual Engagement in Realistic Immersive Environments (2011: FP7 ICT - IP)
 • NOPTILUS — autoNomous, self-Learning, OPTImal and compLete Underwater Systems (2011: FP7 – ICT)
 • APSIS4ALL — The new generation of accessible, usable and personalised Automated Teller Machines (ATMs) and Ticket Vending Machines (TVMs) in Europe (2011: FP7 ICT PSP - CIP PA)
 • CLEAR — Cultural values and Leisure Environments Accessible Roundly - for All (2011: SEE Program)
 • ATIS4ALL — Assistive Technologies and Inclusive Solutions for All (2011: FP7 ICT - PSP)
 • BIO_SOS — BIOdiversity multi-SOurce monitoring System: from Space TO Species (2010: FP7 SPACE - Collaborative Project)
 • VIS-SENSE — Visual Analytic Representation of Large Datasets for Enhancing Network Security (2010: FP7 ICT - STREP)
 • AGILE — RAPIDLY-DEPLOYABLE, SELF-TUNING, SELF-RECONFIGURABLE, NEARLY-OPTIMAL CONTROL DESIGN FOR LARGE-SCALE NONLINEAR SYSTEMS (2010: FP7 – ICT)
 • CEEDS — Collective Experience of Empathic Data Systems (2010: FP7 ICT - FET IP)
 • Miracle — Microscopic Image Processing Analysis Coding and Modelling Environment (2010: Marie Curie Actions - IRSES)
 • ASSETS — Advanced Search Services and Enhanced Technological Solutions for the European Digital Library (2010: FP7 - CIP - ICT PSP)
 • Interstress — Interreality in the Management and Treatment of Stress-Related Disorders (2010: FP7 ICT - CP)
 • 3D VIVANT — 3D liVe Immerse Video Audio iNteractive mulTimedia (2010: FP7 ICT - STREP)
 • universAAL — Universal open platform and reference Specification for ambient assisted living (2010: FP7 ICT - IP)
 • PESCaDO — Personalized Environmental Service Configuration and Delivery Orchestration (2010: FP7 ICT - CA)
 • Veritas — Virtual and Augmented Environments and Realistic User Interactions To achieve Embedded Accessibility DesignS (2010: FP7 ICT - IP)
 • 3DLife — Bringing the Media Internet to Life (2010: FP7 ICT - NoE)
 • I-SEARCH — A unIfied framework for multimodal content SEARCH (2010: FP7 ICT - STREP)
 • CHORUS+ — Coordinated approacH to the EurOpean effoRt on aUdio-visual Search engines + (2010: FP7 ICT - CA)
 • Firesense — Fire Detection and Management through a Multi-Sensor Network for the Protection of Cultural Heritage Areas from the Risk of Fire and Extreme Weather Conditions (2009: FP7-ENV-2009-1)
 • GLOCAL — Event-based Retrieval of Networked Media (2009: FP7 ICT - IP)
 • nextMEDIA — Future Media Internet Coordination Action (2009: FP7 ICT - CA)
 • Save Me — Workshop on transport emergencies (2009: FP7 SST - CP)
 • BEST Network — Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιομετρικών (2009: CIP-ICT-PSP)
 • REMOTE — Εξ’ αποστάσεως υγειονομική και κοινωνική φροντίδα για την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης απομονωμένων ηλικιωμένων με χρόνιες παθήσεις (2009: AAL Joint Programme)
 • VISMASTER — Visual Analytics - Mastering the Information Age (2008: )
 • AEGIS — Open Accessibility Everywhere: Groundwork, Infrastructure, Standards (2008: ICT - IP)
 • ACCESSIBLE — Accessibility Assessment Simulation Environment for New Applications Design and Development (2008: ICT - STRP)
 • ROWER — Building a knowledge Repository for Occupational Well-being Economics Research (2008: HEALTH - CSA)
 • WeKnowIt — Emerging, Collective Intelligence for personal, organisational and social use (2008: IST - IP)
 • JUMAS — Judicial Management by Digital Libraries Semantics (2008: IST-STREP)
 • ACTIBIO — Unobtrusive Authentication Using ACTIvity Related and Soft BIOmetrics (2008: ICT - STRP)
 • OASIS — Oper architecture for Accessible Services Integration and Standardisation (2008: ICT - IP)
 • i3DPost — Intelligent 3D content extraction and manipulation for film and games (2008: ICT - STRP)
 • NET-REFOUND — NetWorking Research Foundations and Trends (2007: IST)
 • CRUISE — CReating Ubiquitous Intelligent Sensing Environments (Network of Excellence on the Application and Communication aspects of Wireless Sensor Networking) (2007: IST)
 • VIDI-Video — Interactive semantic video search with a large thesaurus of machine-learned audio-visual concepts (2007: IST-STREP)
 • Vitalas — Δεικτοδότηση και Ανάκτηση Βίντεο σε μεγάλη κλίμακα (2007: IST - IP)
 • VICTORY — Audio-visual content search and retrieval in a distributed P2P repository (2007: IST)
 • CHORUS — Coordinated approach to the European effort on audio-visual search engines (2006: IST)
 • CATER — Computerized Automotive Technology Reconfiguration System for Mass Customization (2006: IST)
 • PEACH — Presence Research in Action (2006: IST)
 • NESLIE — NEw Standby Lidar InstrumEnt (2006: AERO)
 • ELU — Enhanced Learning Unlimited (2006: IST-STREP)
 • MESH — Multimedia Semantic Syndication for Enhanced News Services (2006: IST - IP)
 • LD-CAST — Local Development Cooperation Actions Enabled by Semantic Technology (2006: IST-STREP)
 • SemanticGov — Providing Integrated Public Services to Citizens at the National and Pan-European level with the use of Emerging Semantic Web Technologies (2006: IST-STREP)
 • GoodRoute — Dangerous Goods Transportation Routing and Monitoring (2006: IST-STREP)
 • X-Media — Knowledge Sharing and Reuse Across Media (2006: IST - IP)
 • K-Space — Knowledge Sharing and Reuse Across Media (2006: IST-NoE)
 • HUMABIO — Human Monitoring and Authentication using Biodynamic Indicators and Behavioural Analysis (2006: IST-STREP)
 • WIP — An All-Wireless Mobile Network Architecture (2006: IST-STREP)
 • BOEMIE — Bootstrapping Ontology Evolution with Multimedia Information Extraction (2006: IST-STREP)
 • TENCompetence — Building The European Network for Lifelong Competence Development (2006: IST - IP)
 • PASION — Psychologically Augmented Social Interaction Over Networks (2006: )
 • ASSIST — Association Studies Assisted by Inference and Semantic Technologies (2005: IST-STREP)
 • — Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την δημιουργία και προώθηση ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ στον τομέα των Νέων τεχνολογιών μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας Δικτυακής Πύλης Πληροφόρησης (2005: INTERREG III A / PHARE CBC GREECE - BOULGARIA)
 • — Μελέτη πάνω στην Αναγνώριση Προσώπου Ανθεκτική σε Μεταβολές στην Πόζα του Προσώπου (2005: Επιστημονική συνεργασία Ελλάδας - Κίνας)
 • COST292 — Πολυτροπική Σημασιολογική Ανάλυση Ψηφιακών Μέσων (2004: COST)
 • INTUITION — Network of Excellence on Virtual Reality and Virtual Environments Applications for Future Workspaces (2004: IST-NoE)
 • Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) Nostrum — Δίκτυο Διακυβέρνησης, Επιστήμης και Τεχνολογίας για την Βιώσιμη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο. Ο ρόλος των εργαλείων Υποστήριξης Αποφάσεων (2004: INCO Program)
 • EGEE — Enabling Grids for E-science in Europe (2004: IST)
 • ASK-IT — Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users (2004: IST - IP)
 • 3DTV — Integrated Three-Dimensional Television - Capture, Transmission and Display (2004: IST-NoE)
 • aceMedia — Integrating knowledge, semantics and content for user centred intelligent media services (2004: IST - IP)
 • Biosec — Biometrics and Security (2004: IST - IP)
 • NEWCOM — Network of Excellence in Wireless Communications (2004: IST-NoE)
 • I-CLASS — Intelligent Distributed Cognitive-Based Open Learning System for Schools (2004: IST - IP)
 • ISMAEL — Intelligent Surveillance and Management Functions for Airfield Applications Based on Low Cost Magnetic Field Detectors (2004: IST-STREP)
 • IntelCities — Intelligent Cities (2004: IST - IP)
 • Sensation — Advanced Sensor Development for Attention, Stress, Vigilance and Sleep / wakefulness Monitoring (2004: IST - IP)
 • SIMILAR — The European Research Taskforce Creating Human-Machine Interfaces SIMILAR to humans (2004: IST-NoE)
 • EuroNGI — Design and Engineering of the Next Generation Internet Towards Convergent Multi-Service Networks (2004: IST-NoE)
 • AIM@SHAPE — Advanced and Innovative Models and Tools for the Development of Semantic-based systems for Handling, Acquiring and Processing Knowledge Embedded in Multidimensional Digital Objects (2004: IST-NoE)
 • KnowledgeWeb — Realizing the Semantic Web (2004: IST-NoE)
 • eACCESS — Developing Web Content Supporting Learning and Training of Disadvantaged User Communities (2003: Leonardo da Vinci)
 • — Description of Learning Resource Capabilities with respect to Accessibility Requirements (2003: CEN/ISSS Learning Technologies Workshop)
 • EQO — European Quality Observatory (2003: eLearning Programme)
 • — Teaching Bussiness Information Systems (2003: TEMPUS Programme)
 • LAURA — Adaptive Zones for interregional Electronic Commerce based on the concepts of Request-Based Virtual Organizations and sector-specific Service Level Agreement (2002: IST)
 • P2PEOPLE — P2P "Common interests" Search Engine and Collaboration Platform (2002: IST)
 • EU-PUBLI.COM — Facilitation Co-operation amongst European Public (2002: IST)
 • SCHEMA — Network of Excellence in Content-Based Semantic Scene Analysis and Information Retrieval (2002: IST)
 • ATTEST — Advanced Three-Dimensional Television System Technologies (2002: IST)
 • — Marie Curie Fellowship Host Award (2001: IST)
 • — ICAV3D Grant Agreement (2001: IST)
 • E-MuniS — Electronic Municipal Information Services - Best Practice Transfer and Improvement Project (2001: IST)
 • AGENT ACADEMY — A Data Mining Framework for Training Intelligent Agents (2001: IST)
 • OTELO — Mobile Tele-Echography using an Ultra-Light Robot (2001: IST)
 • WORLDS STUDIO — Innovative Computer Tools and Methods for Virtual 3D Environments Production (2001: IST)
 • INFOCITIZEN — Agent based negotiation for inter- and intra-enterprise coordination employing a European Information Architecture for Public Administration (2001: IST)
 • INTERVUSE — Integrated Radar, Flight Plan and Digital Video Data Fusion for SMGCS (2001: IST)
 • REGNET — Cultural Heritage in Regional Networks (2001: IST)
 • ENORASI — Virtual Environments for the Training of Visually Impaired (2001: IST)
 • NEMO — Non Excluding Models for Web-Based Education (2001: IST)
 • — Εκπαιδευτικός Κόμβος για την Ηλεκτρονική Κατάρτιση σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου (2000: INTERREG II)
 • KOD — Knowledge on Demand (2000: IST)
 • ASPIS — An Authentication and Protection Innovative Software System for DVDROM and Internet (2000: IST)
 • HISCORE — High Speed 3D and Colour Interface to the Real World (2000: IST)
 • INTERFACE — Multimodal Analysis / Synthesis System for Human Interaction to Virtual and Augmented Environments (2000: IST)
 • NETLOGO — The European Educational Interactive Site (2000: Υπεργολαβία)

Εθνικά Έργα

 • MEDSAL — Salinization of critical groundwater reserves in coastal Mediterranean areas: Identification, Risk Assessment and Sustainable Management with the use of integrated modelling and smart ICT tools  (2019: )
 • CoFly — Γνωστικές Λειτουργίες Ιπτάμενων Οχημάτων Μικρού Μεγέθους (2018: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»)
 • Q3D — Διασφάλιση Ποιότητας στην 3Δ Εκτύπωση (2018: Ενιαία Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • Smart2Trust — Ενσωμάτωση ευφυών συστημάτων βελτιστοποίησης βιομηχανικής παραγωγής με τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας και μηχανισμών αλυσίδας καταχωρίσεων για την διασφάλιση αυθεντικότητας των παραγόμενων προϊόντων (2018: )
 • υποστηρίΖΩ — Ολοκληρωμένο σύστημα για την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης ηλικιωμένων (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • ΟΔΟΣ 2020 — Ευφυές ολοκληρωμένο συνεργατικό σύστημα Οδικής ασφάλειας και συντήρησης Οδικών υποδομών προΣ το 2020 (2018: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • e-ΧΝΗΛΑΤΗΣ — Έξυπνη χωροχρονική ολοκλήρωση περιβαλλοντικών πολιτιστικών και τουριστικών διαδρομών περιήγησης (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • TheARtro — Καινοτόμο Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη δημιουργία και παρουσίαση παραστατικών τεχνών, με βασικό στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας ξενόγλωσσου κοινού, την ανάπτυξη του θεατρικού τουρισμού και την υποστήριξη της δημιουργικής βιομηχανίας (2018: Ενιαία Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • e-Όραση — Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • ActiVatorR — Πλατφόρμα Διαδραστικής και Βιωματικής Μάθησης για την προβολή του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και των επιστημών μέσω Πρωτότυπης Κατασκευής Μηχανικής Ανάδρασης και εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας (2018: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • BubbllzAR — Αξιοποίηση τεχνικών παιγνιοποίησης και επαυξημένης πραγματικότητας για τη δημιουργία μηχανισμού κινήτρων μέσω «ανταμοιβών», με σκοπό το διαμοιρασμό περιεχόμενου πολυμέσων που δημιουργούν οι χρήστες κοινωνικών δικτύων για την προώθηση εμπορικών προϊόντων (2018: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • SocialPARK — Ολοκληρωμένη πλατφόρμα «Στάθμευσης ως Υπηρεσίας» για τη διευκόλυνση εύρεσης θέσεων στάθμευσης βασισμένης σε δεδομένα πληθοπορισμού (2018: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • ΔΕΣΜΟΣ — Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Υποδομές Και Εφαρμογές για Προστασία και Ασφάλεια (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • PERFFECT — Βιώσιμη Ανάπτυξη Λιμένων με Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών Υποδομής και ICT (2018: Ενιαία Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • ΡΕΑ — Εξατομικευμένος εικονικός πράκτορας με διαλογικές ικανότητες μέσω φωνητικής και μη φωνητικής αλληλεπίδρασης για την παρακολούθηση και υποστήριξη ανθρώπων με κινητικά προβλήματα (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • ΑΣΠΕΝΔΥΣ — Sentiment Analysis for Smart Investement Signals Generation (2018: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • Take-A-Breath — Ευφυές σύστημα Αυτοδιαχείρισης και Υποστήριξης ασθενών με χρόνια Αναπνευστικά Προβλήματα (2018: Τ1ΕΔΚ-03832)
 • Eco-Time Machine — Application development for 4D tour in landscape history (2018: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜIΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ)
 • ARTEMIS — Ανάπτυξη πΡακτικών και δημιουργία Τυποποιημένης υπηρΕσίας παρακολούθησης των οικονοΜΙκών δαΣών (2018: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ)
 • CHANGE — Ενίσχυση της οικονομίας διαμοιρασμού κοινοχρήστων ποδηλάτων μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • SMART-WATER — Έξυπνη υποδομή συστημάτων τηλεμέτρησης της κατανάλωσης και διαχείρισης ζήτησης νερού ύδρευσης (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • Επικοινωνώ — Ανάπτυξη εφαρμογής για την μετατροπή της ελληνικής νοηματικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών (2018: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • INVIVO — Έλεγχος και οπτικοποίηση οχημάτων σε κίνηση χρησιμοποιώντας οπτική 3Δ μετρολογία και υπολογιστική όραση σε ενσωματωμένα συστήματα στοχεύοντας σε καινοτόμες εφαρμογές για την διαχείριση και παραλαβή στόλου οχημάτων (2018: Greece-German Bilateral RIA)
 • SIT4Energy — Smart IT for Energy Efficiency and Integrated Demand Management (2018: Greece-German Bilateral RIA)
 • 3DMicroGrid — Design, Development and Demonstration of a future-proof active smart Micro-Grid system (2016: JC-ENERGY-2014)
 • FERMIS — Fire Event Remote Management Information System (2014: GSRT Greece-Israel RIA)
 • MOMIRAS — Mobile Mixed Reality System (2014: NSRF 07-13)
 • 5DMuPLIS — 5 Dimensional Multi-Purpose Land Information System (2014: ΕΣΠΑ 2007-2013)
 • ECOBUILDING — Ανθρωποκεντρική Βελτιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης Επιχειρηματικών Κτιρίων (2013: ΕΣΠΑ)
 • IPv_Park — Ευφυές σύστημα διαχείρισης Φωτοβολταϊκών Πάρκων (2013: ΕΣΠΑ)
 • Recital — Resource Management for Self-Coordinated Autonomic Wireless Networks (2012: ΕΣΠΑ 2007-2013)
 • Εν-ΝΟΗΣΗΣ — Σύστημα Διάχυτης Νοημοσύνης για την Πρόγνωση, Διάγνωση, Παρακολούθηση και Ενδυνάμωση ασθενών με Νοητικές Διαταραχές (2012: ΕΣΠΑ)
 • ΒΙΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ — Ασφαλείς και Ανακλήσιμες Βιομετρικές Ταυτότητες για χρήση σε Περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης (2011: DIA: ΕΣΠΑ (2007 - 2013))
 • Γνώραση — Ανάπτυξη ροών συνδυασμού γνώσης και αλγορίθμων επεξεργασίας σε εφαρμογές οργάνωσης και διαχείρισης δεδομένων τηλεπισκόπησης (2010: )
 • TeleDiab — Study of the Capabilities and Requirements of Operational Client-Server Health Information System for Diabetes (2007: ΟΟΣτΜΘ)
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ — Η χρήση της οπτικής ανατροφοδότησης ως μέσο εξάσκησης της στατικής δυναμικής ισορροπίας σε ηλικιωμένα άτομα (2007: )
 • — Ανάπτυξη προηγμένων σημασιολογικών τεχνικών για την ολοκληρωμένη επεξεργασία του τρισδιάστατου ενδοστεφανιαίου υπερηχογραφήματος. (2006: ΕΠΑν)
 • — Ανάπτυξη Συστήματος Εντοπισμού Θέσης και Παροχής Υπηρεσιών Τηλεματικής σε Περιορισμένο Γεωγραφικά Περιβάλλον Κλειστού και Ανοικτού Χώρου (2006: ΕΠΑν)
 • altaB23D — Δημιουργία πρότυπης μηχανής αναζήτησης και ανάκτησης Τρισδιάστατων αντικειμένων και αξιοποίηση της σε εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν (2006: ΠΑΒΕΤ 2005 (Υπεργολαβία))
 • MARKET MINER — Περιβάλλον Εξαγωγής Γνώσης για τη Δυναμική Πρόβλεψη Αναγκών του Αγοραστικού κοινού και τη χάραξη Αποδοτικών Τακτικών Τιμολόγησης (MARKET MINER) (2006: ΠΑΒΕΤ 2005 (Υπεργολαβία))
 • eNTERFACE — Επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού σε πραγματικό χρόνο για την υποστήριξη φυσικής αλληλεπίδρασης σε συνεργατικά περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας (2006: ΕΠΚτΠ)
 • TRAVIS — Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης Κίνησης με Δίκτυο Οπτικών Αισθητήρων (2006: ΕΠΚτΠ)
 • ΔΕΛΤΙΟ — Ανάλυση Πολυμεσικού Περιεχομένου με χρήση Εξελικτικών Οντολογιών και εφαρμογή σε Τηλεοπτικά Δελτία Ειδήσεων (2006: ΕΠΚτΠ)
 • — Βέλτιστη Ενεργειακή Σχεδίαση Ασύρματων Δικτύων Αισθητηρίων (2006: ΠΕΝΕΔ ΙΙ)
 • Ontomedia — Σημασιολογική Ανάλυση Πολυμεσικού Υλικού με Χρήση Τεχνολογιών Γνώσης (2006: ΠΕΝΕΔ ΙΙ)
 • Προηγμένες Μέθοδοι Οπτικής Υπολογιστικής στην Πολιτισμική Κληρον — (2005: ΠΕΝΕΔ 2003)
 • SMART 3D — Προηγμένο σύστημα προώθησης προϊόντων με τη χρήση εικονικών κοινοτήτων και έξυπνων καρτών (2004: ΕΠΑν)
 • Visual Asset — Σύστημα ανάλυσης, εξαγωγής πληροφορίας και διαχείρισης πολυμεσικών εγγράφων (2004: ΕΠΑν)
 • BIOSECURE — Προηγμένες Τεχνικές Ασφάλειας με τη Χρήση Βιομετρικών Χαρακτηριστικών - Επιστημονική & Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδος-Πολωνίας (2004: ΕΠΑν)
 • ΠΟΛΥΠΑΙΧΝΙΔΙ — Επαναπροσδιοριζόμενα προϊόντα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (2004: ΕΠΑν)
 • INCOVIS — An intelligent configurable electronic shop platform based on 3D Visualisation (2004: Κοινωνία της Πληροφορίας - "e-business")
 • VRLAB — Πειραματικά εργαστήρια εξ’ αποστάσεως με χρήση Τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας (2004: Κοινωνία της Πληροφορίας - "e-learning")
 • FLEXLEARN — Flexible Electronic Learning Environment Using Adaptive Learning and Testing Methodologies Combined with Advanced Biometrics and User Personalization Technologies (2004: Κοινωνία της Πληροφορίας - "e-learning")
 • eAcademy — Παροχέας Υπηρεσιών Εφαρμογής για την Παιδεία μέσω της Ηλεκτρονικής Μάθησης (2003: Υπεργολαβία)
 • MINDPORT — A modular Collaborative e-Learning Architecture for Life-Long Learning over Broadband Computer Networks (2003: Κοινωνία της Πληροφορίας - "e-learning")
 • E-LEARNING LAND — Ένα Ολοκληρωμένο Εικονικό Περιβάλλον Υποστήριξης Μαθησιακών Κοινοτήτων στο Διαδίκτυο (2003: Κοινωνία της Πληροφορίας - "e-learning")
 • MAESTRO — Διαμόρφωση εξατομικευμένων προϊόντων του χρηματοπιστωτικού τομέα με τη χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου και της βελτιστοποίησης. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος (2003: ΕΠΑΝ - Νέες Μορφές Οργάνωσης Εργασίας)
 • — Πρότυπο για την Αξιολόγηση των συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας στον Εργασιακό χώρο (2003: ΕΠΑΝ - Νέες Μορφές Οργάνωσης Εργασίας)
 • REACH — Νέες Μορφές Κατανεμημένης Οργάνωσης και Πρόσβασης σε Υλικό Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2003: ΕΠΑΝ - Πολιτισμός)
 • VR@THEATER — Εργαλεία Εικονικής Πραγματικότητας για την Ενίσχυση της Θεατρικής Δημιουργίας (2003: ΕΠΑΝ - Πολιτισμός)
 • ΑΠΕΙΡΟ — Αλληλεπιδραστική Προβολή, Επίδειξη και Προσομοίωση Έργων Αρχαίας Τεχνολογίας (2003: ΕΠΑΝ - Πολιτισμός)
 • MULTI - MINE — Ανθρώπινο Δίκτυο Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης σε Τεχνολογίες Εξόρυξης και Διαχείρισης γνώσης από Πολυμέσα (2003: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ)
 • e-Partenariat — Ανάλυση-Μελέτη Δημιουργίας Συστήματος Ανάπτυξης Διεθνών Συνεργασιών (2003: Υπεργολαβία)
 • ICALT 2003 — 3rd International IEEE Conference on Advanced Learning Technologies (2003: Υπεργολαβία)
 • — Δημιουργία πολυτροπικής διεπαφής με χρήση ευφυούς δράστη σε ρόλο εικονικού ηλεκτρονικού εθελοντή για την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες διαδικτυακών κόμβων αθλητικών διοργανώσεων με προδιαγραφές εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (2003: ΕΠΑΝ - Αθλητισμός)
 • — Ανάπτυξη συστήματος 3Δ απεικόνισης και επεξεργασίας αντικειμένων για τη Βιομηχανία Επίπλου και Διακόσμησης (2002: ΠΑΒΕΤ ΝΕ)
 • — Πειραματικό Δίκτυο ADSL για παροχή υπηρεσιών fast internet και πολυμέσων (2002: Υπεργολαβία)
 • POLEIS — Πολιτισμικές εικονικές διαδρομές (2002: ΠΑΒΕΤ ΝΕ)
 • Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας — για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα εμπορικά καταστήματα-Ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος σύνθεσης video για την τηλεοπτική παραγωγή-Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων-Έξυπνος εκπαιδευτικός εξυπηρετητής (2002: ΑΚΜΩΝ)
 • — Ανάπτυξη Συστήματος Προπαρασκευής Υποτίτλων (2002: Υπεργολαβία)
 • — Έρευνα αγοράς για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα (2002: Υπεργολαβία)
 • — Παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης και 'Εξυπνης Αναζήτησης Οπτικών Δεδομένων (2002: ΠΡΑΞΕ)
 • HL7LCC — Ολοκληρωμένο πλαίσιο επικοινωνιών για ιατρικά περιβάλλοντα (2002: ΠΑΒΕΤ ΝΕ)
 • INTERCLASS — Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αμφίδρομων τηλεοπτικών αγγελιών και διαφημίσεων για τη ψηφιακή τηλεόραση (2002: ΠΑΒΕΤ ΝΕ)
 • — Πολυμορφική Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (2002: Υπεργολαβία)
 • VRSENSE — Εργαλείο παροχής προηγμένων υπηρεσιών πληροφορικής με χρήση εικονικής πραγματικότητας (2002: ΠΡΑΞΕ)
 • Μεταφορά Τεχνογνωσίας επεξεργασίας εικόνας και τεχνητής όρασης — Πρόγραμμα Ένταξης στο Ελληνικό Ε&Τ Σύστημα Ερευνητών από το Εξωτερικό (2002: ΕΝΤΕΡ)
 • — Κινητή Μονάδα Τηλεϊατρικής (2001: ΠΕΠΕΡ)
 • — Availability of alternative language versions of a learning resource in the IEEE LTSC Learning Object Metadata (LOM) specification (2001: CEN/ISSS Learning Technologies Workshop)
 • — Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Ασύγχρονης Υπερμεσικής Συνδιάσκεψης μέσω του Διαδικτύου για Ηλεκτρονική Κατάρτιση και Εκπαίδευση (2001: Υπεργολαβία)
 • — Μεταφορά Καινοτομικής Τεχνολογίας Διεπαφής Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Interface) για την Ανάπτυξη Φιλικού Περιβάλλοντος Διασύνδεσης Ανθρώπου - Μηχανής (2001: Υπεργολαβία)
 • — Αναβάθμιση Κόμβου Internet του Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (2001: ΥΜΘ)
 • EPI - MIX - IS — Επιδεικτικές Εφαρμογές Πολυπλεκτικής Πραγματικότητας (Mixed Reality) σε Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems) Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ψηφιακού Πολιτισμού και Ιατρικής (2001: ΠΑΒΕΤ)
 • ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ — Έργο Εκπαιδευτικής Στήριξης του Προγράμματος ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ Δράση 1: Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Υποστήριξης των ΜΜΕ στις πρακτικές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (2001: ΕΠΑν)
 • MULTIPICS — Σύστημα Κινηματογράφησης Πολλαπλών Εικόνων (2001: ΠΑΒΕΤ ΝΕ)
 • ΑΞΟΝΕΣ — Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον (2001: )
 • — Τεχνολογίες Παρακολούθησης Ασθενών εξ Αποστάσεως (2001: ΠΑΒΕΤ)
 • — Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου Βασισμένο σε Τεχνητή 'Oραση (2001: ΠΑΒΕΤ ΝΕ)
 • Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων — Σύστημα διαχείρισης και εμπορίας φωτογραφιών μέσω του Διαδικτύου (2001: ΠΑΒΕΤ)
 • Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων — Σύστημα διαχείρισης και παρουσίασης πολυγλωσσικών ειδήσεων μέσω του Διαδικτύου (2001: ΠΑΒΕΤ)
 • — Εικονικό Περιβάλλον Συναρμολόγησης με εφαρμογή στον βιομηχανικό σχεδιασμό (2001: ΠΑΒΕΤ)
 • 03EΔ217 ΠΕΝΝΕΔ — Καινοτομία και συστήματα υποστήριξης εικονικών περιβαλλόντων (2001: ΠΕΝΕΔ)
 • ΓΑΙΑ — Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού λογισμικού Πολυμέσων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε Ευρεία Κλίμακα (2000: ΕΠΕΑΕΚ)
 • — Ανάπτυξη Πρωτοποριακού Υπολογιστικού Εργαλείου Υποστήριξης και Αυτοματοποίησης της Μεταφραστικής Διαδικασίας (1999: ΠΑΒΕΤ)
 • ΤΗΛΕ-ΙΣΤΩΡ — Σύστημα Συγγραφής και Διδασκαλίας Μαθημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξ Αποστάσεως (1999: Υπεργολαβία)
 • ΙΣΤΟΡΑΜΑ — Αναζήτηση εικόνων στο Διαδίκτυο (1999: ΠΑΒΕΤ)
 • — Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας Διαδικτύου για τα Προγράμματα Ανασυγκρότησης των Βαλκανικών Οικονομιών (1999: ΕΠΕΤ ΙΙ)
 • — Εκπαιδευτικό Λογισμικό για το Μάθημα των Θρησκευτικών Ενιαίου Λυκείου (1999: ΕΠΕΑΕΚ)
 • ΧΕΙΛΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟ — Σύστημα Εικονοτηλεφώνου για Κωφούς (1999: ΕΠΕΤ ΙΙ)
 • Γενική Κλινική — Κατανεμημένο Σύστημα Διαχείρισης Διαγνωστικών Εικόνων (1999: ΠΑΒΕΤ)
 • — Σύστημα Γρήγορης Επισκόπησης, Αναζήτησης και Σύνθεσης Οπτικοακουστικού Υλικού (0000: ΠΑΒΕΤ)
 • — Βιομηχανικό Σύστημα Τηλεπαρουσίας Υποστήριξης Δύσκολων Xειρισμών (0000: ΠΑΒΕΤ)
 • — Ανάπτυξη Εργαλείων για την υλοποίηση του προτύπου MPEG4 (0000: ΠΕΝΕΔ)
 • — Metacomputing Systems / Commodity Supercomputing (0000: ΕΠΕΤ ΙΙ)
 • — Ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων εικονικής πραγματικότητας και αντίστοιχης Βάσης δεδομένων για Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια (0000: ΠΑΒΕΤ)
 • — Ανάπτυξη της πρώτης στη Ελλάδα Πολυμεσικής Εγκυκλοπαίδειας για παιδιά σε DVDROM (0000: ΠΑΒΕΤ)
 • — Ανάπτυξη Πιλοτικού λογισμικού πολυμέσων για τη θεματική ενότητα της θρησκευτικής αγωγής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (0000: ΕΠΕΑΕΚ)

Διεθνείς Συνεργασίες

 • GEO — Grid for Earth Observation (2005: ESA)
 • — Ανάλυση ιατρικών εικόνων και εικονοσειρών με χρήση γνώσης για εφαρμογές υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων (2005: Επιστημονική συνεργασία Ελλάδας - Σλοβενίας)
 • CIRCE — Σημασιολογική δεικτοδότηση και ανάκτηση πολυμέσων βασισμένη στο περιεχόμενο σε συνεργατικά περιβάλλοντα. (2004: Επιστημονική συνεργασία Ελλάδας - Ουγγαρίας)
 • Ευχρηστία Διαδικτύου — Τεχνικές Μέτρησης Ευχρηστίας Εφαρμογών Διαδικτύου (2003: Επιστημονική Συνεργασία Ελλάδας-Ιταλίας)
 • — Διαδραστικές υπηρεσίες ροών βίντεο (2002: Επιστημονική Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας)
 • — Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (2001: ΕΠΚτΠ)
 • — Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής (2001: Επιστημονική Συνεργασία Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας)
 • — Εφαρμογές Τηλεϊατρικής με χρήση τεχνολογιών WAP (2001: Επιστημονική συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου)

Έργα Παροχής Υπηρεσιών

 • FUTURETECH SPORTS LTD — Σχεδιασμός και Υλοποίηση καμπάνιας ICO Crowdsale (2018: FUTURETECH SPORTS LTD)
 • EEOBSS — Εκπαίδευση στην Παρατήρηση της Γης για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Βουλγαρίας (2016: European Space Agency)
 • Mobile-Search — Εξελιγμένη Μηχανή Αναζήτησης Πολιτισμικού Περιεχομένου Για Κινητές Συσκευές Με Χρήση Τεχνολογιών Επαυξημένης Πραγματικότητας (2012: ΕΣΠΑ 2007-2013)
 • Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας — Τεχνική Υλοποίηση του έργου: "Πιστοποίηση Ελληνομάθειας – Υποστήριξη και Ποιοτική Ανάδειξη της Διδασκαλίας / Εκμάθησης της Ελληνικής ως Ξένης / Δεύτερης Γλώσσας" (2012: ΕΣΠΑ)
 • Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας — Υλοποίηση Δράσεων Τεχνικού Περιεχομένου: "Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας" (2012: ΕΣΠΑ)
 • Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας — Υλοποίηση Δράσεων Τεχνικού Περιεχομένου: "Δημιουργία Εκπαιδευτικών Σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας" (2012: ΕΣΠΑ)
 • MEDUSA — Multi Sensor Data Fusion Grid for Urban Situational Awareness (2009: Defence R&T)
 • ΗΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ — ΗΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ CMS (2009: ΗΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ)
 • MOTOROLA — Recommender System Development via Automatic Semantic Induction (2009: Motorola)
 • ARAMCO — Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων για την Παρακολούθηση της Ποιότητας Πόσιμου Νερού σε Μονάδες Αφαλάτωσης (2008: ARAMCO)
 • Γενικά Αρχεία του Κράτους — Προμήθεια και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Λογισμικού Διαχείρισης Αρχειακών Δεδομένων και Μετάφραση του Περιεχομένου της Τεκμηρίωσης (2008: ΕΠΚτΠ)
 • Φ.Κ.Θ. — Ψηφιοποίηση - Δημιουργία Πλατφόρμας Διαχείρισης και Προβολής του Πολιτιστικού Αποθέματος του ΦΚΘ (2007: Γ' ΚΠΣ)
 • Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα — Κατασκευή επιστημονικού CD και εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού-Αναβάθμιση ιστιοσελίδας www.macedonian-heritage.gr-κατασκευή ιστιοσελίδας δικτυακού τόπου ΙΜΜΑ (2007: ΕΠΚτΠ)
 • Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης — Ψηφιακή Συλλογή Εκθεμάτων Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (2007: Υπεργολαβία)
 • Σχολείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας — Μελέτη και σχεδιασμός της ψηφιακής βάσης δεδομένων με το συγγραφικό έργο του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. προς κάλυψη των διδακτικών αναγκών των ανά την υφήλιο χρηστών της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (2007: Υπεργολαβία)
 • Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης — Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη των Πολιτιστικών Συλλογών του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (2006: Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη των Πολιτιστικών Συλλογών το)
 • Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας — Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Εκπαίδευση (2005: ΕΠΚτΠ)
 • e-Activistes — Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση Κόμβου (2003: Υπεργολαβία)
 • I-Tools — Ανάπτυξη On-line εργαλείου εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων (2003: Υπεργολαβία)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: