Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (21002)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «RE-manufaCturing and Refurbishment Large Industrial equipMent - RECLAIM», με αριθμό συμβολαίου 869884, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Μαθηματικός ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να υλοποιήσει αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και βελτιστοποίησης σε δεδομένα βιομηχανικού εξοπλισμού και οικονομικά δεδομένα και να τους ενσωματώσει στην τελική πλατφόρμα του έργου. Οι αλγόριθμοι θα εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο στα βιομηχανικά περιβάλλοντα που αντιστοιχούν στα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα δεδομένα.

Ο υποψήφιος θα συνεισφέρει σε αντίστοιχα παραδοτέα σχετικά με:

εργαλείο βελτιστοποίησης για σχεδιασμό ανακατασκευής,
στρατηγικές επέκτασης χρόνου ζωής βασισμένες στην κυκλική οικονομία,
εργαλειοθήκη για Prognostics & Health Management,
εργαλειοθήκη μοντελοποίησης κόστους και οικονομικής ανάλυσης,
ενσωματωμένο πλαίσιο υποστήριξης αποφάσεων για βελτιστοποίηση ανακατασκευής.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 7 μήνες

Προθεσμία υποβολής 20/11/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: