Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (21001)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Cyber Security Accelerator for trusted SMEs IT Ecosystems - FORTIKA», με αριθμό συμβολαίου 740690, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με:
1. την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των αλγορίθμων (back-end) για την επεξεργασία των δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος
2. την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των συστημάτων αναγνώρισης κυβερνοεπιθέσεων, λήψης αποφάσεων (DSS) και διαχείρισης συμβάντων (SIEM),
3. την ενσωμάτωση των συστημάτων στην πύλη (gateway) του FORTIKA, καθώς και
4. με τις τρέχουσες δραστηριότητες ολοκλήρωσης και αξιολόγησης του συστήματος.

Ειδικότερα, ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού που προδιαγράφεται στις ενότητες εργασίας 5, 6 & 7.
Τα σχετικά παραδοτέα είναι:
• D6.2 System Integration & Final FORTIKA Prototype
• D6.4 Pilots Installations and Stakeholders training
• D5.13 Design & implementation of customized SIEM Service.v2
• D6.8 System Integration & Final FORTIKA Prototype.v2
• D6.5 Real-life pilot demonstrators results and consolidation including stakeholders experience evaluation and cost assessment
• D6.9 Pilots Installations and Stakeholders training.v2
• D7.12 A set of standards stemming from the application of cybersecurity technologies on SMEs.v3

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 7 μήνες

Προθεσμία υποβολής 20/11/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: