Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (20301)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Resilience Officer for Social Emergencies - RespOnSE», με αριθμό συμβολαίου 006868, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος «ERASMUS+», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ειδικός επιστημονικός συνεργάτης
Αντικείμενο: Το έργο RespOnSE στοχεύει στην εκπαίδευση και ενημέρωση μεταξύ όλων των φορέων (κυβερνητικών, μη κερδοσκοπικών, επιχειρήσεων κ.λπ.) που αναπτύσσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία αφορούν σε περιπτώσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών/ανθρωπιστικής κρίσης. Σκοπός του έργου είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης σε τομείς Πολιτικής Προστασίας/Ανθρωπιστικής Βοήθειας κλπ. προς βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ανωτέρω φορέων.
Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την τεχνική ερευνητική δραστηριότητα, ιδίως όσον αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων κατάρτισης, για την παροχή συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων που ενσωματώνουν τεχνικές σχεδιασμού εκκένωσης, μοντέλα προσομοίωσης ανθρώπινης συμπεριφοράς και μεθόδους λήψης αποφάσεων σε θέματα κρίσιμων καταστάσεων (περιβαλλοντολογικά, ανθρωπιστική κρίση κτλ). Επίσης θα συμμετέχει στα σχετικά παραδοτέα καθοδήγησης της διαδικασίας αξιολόγησης και του ποιοτικού ελέγχου του έργου, σχεδίασης του πλάνου διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των κινδύνων και την αντίδραση των εταίρων αντίδρασης, πρόληψης, κτλ, και κατάρτισης ενός διακρατικού προγράμματος σπουδών SRO.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 26/06/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: