Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (20230)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «European Connected Factory Platform for Agile Manufacturing - eFactory», με αριθμό συμβολαίου 825075, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την επέκταση μεθόδων ανάλυσης δεδομένων και υποστήριξης λήψης αποφάσεων, που θα σχετίζονται με τη δημιουργία ενοποιημένης πλατφόρμας λογισμικού, η οποία στοχεύει στη διασύνδεση των συμμετεχόντων σε μια αλυσίδα εφοδιασμού. Το αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη εργαλείων και μηχανισμών σημασιολογικής αναζήτησης καθώς και τη σύνδεση των εργαλείων αυτών με τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, μηχανικής μάθησης και μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για την εξόρυξη γνώσης, με στόχο την αυτοματοποίηση των συναλλαγών σε εφοδιαστικές αλυσίδες και συνδεδεμένα βιομηχανικά οικοσυστήματα. Επίσης, στα καθήκοντα του υποψηφίου περιλαμβάνονται η ενσωμάτωση των εργαλείων σε κοινή πλατφόρμα και η συμμετοχή στα αντίστοιχα παραδοτέα του έργου.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 20/06/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: