Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (20093)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «REnewable COGeneration and storage techNologies Integra TIon for energy autONomous buildings - RE-COGNITION», με αριθμό συμβολαίου 815301, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη συλλογή και ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών -συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης υπαρχόντων προτύπων επικοινωνίας και ελέγχου- καθώς και να συμμετέχει στην ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας. Το σύστημα προς υλοποίηση, περιλαμβάνει μικρής κλίμακας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α/Γ, Φ/Β, μονάδα συμπαραγωγής, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας πολλαπλών τεχνολογιών) με στόχο τη βέλτιστη ενσωμάτωση/διαχείριση ενέργειας σε κτιριακό περιβάλλον μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (ICT).

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 10/06/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: