Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (20092)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Easing the access of Europeans with disabilities to converging media and content - EASYTV», με αριθμό συμβολαίου 761999, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη ενός συστήματος ταιριάσματος (matchmaking) μεταξύ αναγκών/προτιμήσεων τελικών χρηστών και χαρακτηριστικών που υποστηρίζονται από λειτουργικά συστήματα τηλεοράσεων, με σκοπό την αυτόματη, προσωποποιημένη προσαρμογή διεπαφών και πολυμεσικού περιεχομένου. Οι ανάγκες και προτιμήσεις των τελικών χρηστών θα ορίζονται σε αντίστοιχα μοντέλα χρηστών (user models), τα οποία θα βασίζονται σε διεθνή πρότυπα καθώς επίσης και σε αποτελέσματα αντίστοιχων Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων. Για την υλοποίηση του μηχανισμού ταιριάσματος θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές, οι οποίες βασίζονται σε κανόνες (rule-based) και σε αλγορίθμους στατιστικής ανάλυσης.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 10/06/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: