Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (20055)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Πλατφόρμα Διαδραστικής και Βιωματικής Μάθησης για την προβολή του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και των επιστημών μέσω Πρωτότυπης Κατασκευής Μηχανικής Ανάδρασης και εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας - ActiVatoR», και κωδικό 5031870 / Τ1ΕΔΚ-03735, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος ActiVatoR και να συμμετέχει στον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών αυτού. Επίσης, θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη αλγορίθμων εικονικής πραγματικότητας και του σχετικού λογισμικού υποστήριξης της βιωματικής πλατφόρμας μάθησης, για την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων εικονικής πραγματικότητας, μέσω προβολής σε γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, αλλά και μέσω εξειδικευμένου εξοπλισμού προσομοίωσης κίνησης, περιστροφής, χειρισμού και δυναμικής ανάδρασης. Τα παραπάνω θα υποστηριχθούν από κατάλληλο λογισμικό εντοπισμού και προσανατολισμού του θεατή ως προς το εικονικό περιβάλλον, το οποίο θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρακάτω Ενότητας Εργασίας του έργου:
E.E. 2: Ανάπτυξη λογισμικού υποστήριξης της Βιωματικής πλατφόρμας Εικονικής Πραγματικότητας

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 07/06/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: