Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (20045)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΑΡΤΕΜΙΣ/Ανάπτυξη πΡακτικών και δημιουργία Τυποποιημένης υπηρΕσίας παρακολούθησης των οικονοΜΙκών δαΣών», και κωδικό 5030601, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορική
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 3 και 4 και συγκεκριμένα των παραδοτέων:
• Π3.2: Έκθεση «Αλγόριθμοι κατάτμησης για τον αυτόματο προσδιορισμό του είδους βλάστησης ή καλλιέργειας βάσει των διαθέσιμων γεωχωρικών δεδομένων»
• Π3.3: Λογισμικό (με Εγχειρίδιο χρήσης) «Αλγόριθμοι κατάτμησης για τον αυτόματο προσδιορισμό του είδους βλάστησης ή καλλιέργειας βάσει των διαθέσιμων γεωχωρικών δεδομένων»
• Π3.5: Έκθεση «Αλγόριθμοι παρακολούθησης και πρόβλεψης της υγείας δασικών οικοσυστημάτων»
• Π3.6: Λογισμικό (με Εγχειρίδιο χρήσης) «Αλγόριθμοι παρακολούθησης και πρόβλεψης της υγείας δασικών οικοσυστημάτων καστανιάς»
• Π4.1: Πρότυπο «Διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα», ενδιάμεση και τελική έκδοση
• Π4.2: Έκθεση «Υποστήριξη λειτουργιών»
• Π4.3: Πρότυπο «Ιστοσελίδας του έργου» (κατασκευή και ενημέρωσή της), δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού - webex.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 06/06/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: