Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (19834)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Implementing good practises for chronic diseases - CHRODIS-PLUS», με αριθμό συμβολαίου 761307, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του του 3ου Προγράμματος για την Υγεία (3rd Health Programme - 3HP), προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εικονικού βοηθού, ο οποίος θα συμβάλει στην εκπαίδευση ατόμων με χρόνιες παθήσεις και κυρίως Διαβήτη τύπου Ι και ΙΙ. Ο στόχος του εικονικού βοηθού είναι να επικοινωνεί και να λαμβάνει πληροφορίες από τον χρήστη μέσω μίας εφαρμογής και να παρέχει στους εμπλεκόμενους χρήστες προσωποποιημένα σχέδια και εκπαίδευση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ασθένειας. Ο στόχος του βοηθού είναι να επιτρέπει στους πάσχοντες να παραμένουν ενεργοί και να ασχολούνται με την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών στην καθημερινή τους ζωή.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 30/05/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: