Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (19833)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Enhancing Programmability and boosting Performance Portability for Exascale Computing Systems - EXA2PRO», με αριθμό συμβολαίου 801015, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να συμμετάσχει στην ανάπτυξη μιας ενοποιημένης διεπαφής και του αντίστοιχου υπολογιστικού υπόβαθρου για την ολοκλήρωση των διαφόρων εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στo πλαίσιo του έργου EXA2PRO, με σκοπό να αντιμετωπιστούν υπολογιστικά προβλήματα που απαιτούν την επεξεργαστική ισχύ επιπέδου εξακλίμακας. Στο πλαίσιο της παραπάνω εργασίας, ο υποψήφιος θα συμμετέχει στη συγγραφή της μεθοδολογίας ολοκλήρωσης, ελέγχου και επαλήθευσης του ενοποιημένου συστήματος λογισμικού, καθώς επίσης και στις ίδιες τις διεργασίες ολοκλήρωσης, ελέγχου και επαλήθευσης της ενοποιημένης πλατφόρμας.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 30/05/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: