Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (19829)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «integrated Smart GRID Cross-Functional Solutions for Optimized Synergetic Energy Distribution, Utilization Storage Technologies - INTEGRIDY», με αριθμό συμβολαίου 731268, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση και εκτέλεση ενός ολοκληρωμένου πλάνου δοκιμών με σκοπό την εκσφαλμάτωση και βέλτιστη παραμετροποίηση των επιμέρους υποσυστημάτων που έχουν υλοποιηθεί για τις ανάγκες της πιλοτικής εφαρμογής του έργου. Οι παραπάνω δοκιμές θα εκτελεστούν σε εργαστηριακό επίπεδο χρησιμοποιώντας τεχνικές προσομοίωσης με βάση μια σειρά από εναλλακτικά σενάρια εφαρμογής δοκιμών, με στόχο να προετοιμαστούν κατάλληλα τα διάφορα εργαλεία και να ενσωματωθούν καλύτερα, ώστε να είναι έτοιμα για την εφαρμογή και δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των πιλοτικών εφαρμογών. Τα σενάρια αφορούν μεθοδολογίες διαχείρισης ενέργειας ανταποκρινόμενες στη ζήτηση (Demand Response) που θα εφαρμοστούν σε οικιακά και εμπορικά κτίρια. Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των παραπάνω δοκιμών, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει γνώσεις και εμπειρία σε προγραμματισμό Java.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 8 μήνες

Προθεσμία υποβολής 29/05/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: