Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (19827)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities - IRIS», με αριθμό συμβολαίου 774199, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη λειτουργική σχεδίαση και υλοποίηση των υποσυστημάτων της ψηφιακής Πλατφόρμας Διαχείρισης Δεδομένων που πρόκειται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου και θα έχει σκοπό τη συγκέντρωση, την ομογενοποιημένη απεικόνιση και επεξεργασία δεδομένων, τα οποία θα συλλέγονται από πλήθος ετερογενών και απομακρυσμένων αισθητήρων και υποσυστημάτων σε επίπεδο πόλης. Για την υλοποίηση των υποσυστημάτων της ψηφιακής Πλατφόρμας ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει γνώσεις και εμπειρία σε υλοποίηση με γλώσσα προγραμματισμού Javascript καθώς και γνώση υλοποίησης RESTful Java web services.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 8 μήνες

Προθεσμία υποβολής 29/05/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: