Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (19814)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «The colMOOC: Integrating Conversational Agents and Learning Analytics in MOOCs» - «colMOOC» ERASMUS+, με αριθμό συμβολαίου 588438, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος «ERASMUS+», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να συμμετάσχει στην υλοποίηση και στην ανάπτυξη των υποσυστημάτων διαλογικού πράκτoρα και μαθησιακής αναλυτικής. Επίσης, θα διαμορφώσει τα υποσυστήματα για να εκτελούνται αυτόνομα και χωρίς διασύνδεση με εξωτερικές μαθησιακές πλατφόρμες. Επιπλέον, ο υποψήφιος θα συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των εκπαιδευτικών δοκιμών.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 7 μήνες

Προθεσμία υποβολής 27/05/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: