Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (19290)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «eξυπνη ΧωροχροΝικΗ οΛοκλήρωση περιβΑλλοντικών πολιΤιστικών και τουριστικών διαδρομών περιήγΗΣης - e-ΧΝΗΛΑΤΗΣ», και κωδικό 5032785/Τ1ΕΔΚ-00410, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών για την αυτόματη εξόρυξη γνώσης από τα κοινωνικά δίκτυα και τον ιστό, τη σημασιολογική ενοποίηση πληροφορίας, τη δημιουργία σημασιολογικά συνεκτικών διαδρομών, καθώς και με την προσωποποίηση εμπειρίας χρήστη. Επίσης, ο υποψήφιος θα έχει συμμετοχή στο σχεδιασμό και την ολοκλήρωση του συστήματος.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:
EE1: Καθορισμός απαιτήσεων χρηστών και προδιαγραφών ανοικτής αρχιτεκτονικής
EE2: Ανάπτυξη τεχνολογιών χωρο-χρονικής διασύνδεσης πολλαπλών χώρων και γεγονότων περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος
ΕΕ3: Δημιουργία συστήματος ολοκληρωμένης τουριστικής διαδρομής
ΕΕ4: Δημιουργία μεθοδολογίας δοκιμών και αξιολόγηση συστήματος

Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει συμμετοχή στα παρακάτω παραδοτέα:
Π1.3 Προδιαγραφές και αρχιτεκτονική του συστήματος
Π2.1 Τεχνικές αυτόματης αναζήτησης και εξόρυξης γνώσης από κοινωνικά δίκτυα και τον ιστό
Π2.2 Σημασιολογικά μοντέλα και τεχνικές σημασιολογικού συσχετισμού για την δημιουργία διαδρομών
Π2.3 Τεχνικές προσωποποίησης εμπειρίας χρήστη
Π2.5 Σύστημα ημιαυτόματης συλλογής δεδομένων από αισθητήρες
Π2.7 Δημοσιεύσεις
Π3.2 Διαδικτυακή πλατφόρμα ενοποίησης με σύστημα ανάδρασης χρήστη και εφαρμογές για κινητά

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 04/03/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: