Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (19259)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της οικονομίας διαμοιρασμού κοινοχρήστων ποδηλάτων μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών», και κωδικό 5030459, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Μηχανολόγος Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να διεξάγει έρευνα και ανάπτυξη σε μοντέλα πρόβλεψης που θα εφαρμοστούν σε σύστημα μετακινήσεων με κοινόχρηστα ποδήλατα. Τέτοιου είδους μοντέλα είναι χρήσιμα σε μια σειρά από επιμέρους προβλήματα όπως η πρόβλεψη της ζήτησης για ποδήλατα ανά περιοχή και η πρόβλεψη του βέλτιστου χρόνου για τη συντήρηση των ποδηλάτων.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων εργασίας και Παραδοτέων του έργου:
EE1: Απαιτήσεις και Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής συστημάτων ανωνυμοποιημένης καταγραφής μετακινήσεων
ΠΕ1.6: Ανάπτυξη Λογισμικού και Υλικού Συστήματος
EE3: Ανάπτυξη Οικοσυστήματος CHANGE
ΠΕ3.1: Υλοποίηση πλατφόρμας i-CHANGE
ΠΕ3.2: Εξόρυξη γνώσης και ανάλυση μεγάλων δεδομένων του i-CHANGE
EE4: Δράσεις ενίσχυσης της οικονομίας διαμοιρασμού κοινοχρήστων ποδηλάτων
ΠΕ4.1: Ανάπτυξη δράσεων IoS και IoA
EE5: Αξιολόγηση Επιπτώσεων Δράσεων
ΠΕ5.1: Ανάλυση επιπτώσεων στο Σύστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 11 μήνες

Προθεσμία υποβολής 01/03/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: