Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (19247)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «A Network of Robotics DIHs for Agile Production - DIH2», με αριθμό συμβολαίου 824964, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Οικονομολόγος
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την προώθηση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, οι οποίες αναπτύσσονται στο έργο και πρόκειται να αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια του έργου στις υποδομές του Ινστιτούτου (στο Έξυπνο Σπίτι του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ που συμμετέχει ενεργά ως Ευρωπαϊκός Ψηφιακός Κόμβος Καινοτομίας). Ο υποψήφιος θα συνεισφέρει στη σχεδίαση του ενιαίου εργαλείου ανάλυσης και ταιριάσματος στο πλαίσιο του έργου, ενώ θα συμμετέχει ενεργά στη σχεδίαση και δημιουργία των δράσεων εκπαίδευσης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, των ανοικτών προσκλήσεων καθώς και του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού που θα παρέχεται από τον Ψηφιακό Κόμβο Καινοτομίας του Ινστιτούτου.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 28/02/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: