Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (19242)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Unified DR interoperability framework enabling market participation of active energy consumers - DRIMPAC», με αριθμό συμβολαίου 768559, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάλυση υπαρχόντων προτύπων, να συμβάλει στη συλλογή και ανάλυση προδιαγραφών για τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος, καθώς και στην υλοποίηση και παραμετροποίηση πλατφόρμας λογισμικού, η οποία θα ενοποιεί επιμέρους συστήματα και υπηρεσίες. Ο υποψήφιος θα συμμετάσχει, επίσης, στην υλοποίηση των αλγορίθμων αυτοματοποιημένης ανταλλαγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των απαραίτητων δεδομένων και της επικοινωνίας με απομακρυσμένα συστήματα (backend) με απώτερο στόχο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης φορτίου (demand response) προς μικρούς παραγωγούς-καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, προσφέροντάς τους έτσι τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στις μελλοντικές αγορές ενέργειας.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 28/02/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: