Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (19241)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ανάλυση Συναισθήματος για την Παραγωγή Έξυπνων επεΝΔΥτικών Σημάτων - ΑΣΠΕΝΔΥΣ», και κωδικό 5031863 / Τ1ΕΔΚ-02264, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων εργασίας του έργου «ΕΕ1: Συλλογή δεδομένων, ανάλυση και απαιτήσεις» και «ΕΕ3: Εξαγωγή κανονικοποιημένων χρηματοοικονομικών σημάτων», ενώ αναμένεται να υπάρξει συνέχεια των θεωρητικών εργασιών και σε επίπεδο υλοποίησης στην «ΕΕ4: Σχεδίαση, ανάπτυξη & ενοποίηση του Ολοκληρωμένου συστήματος».
Ο υποψήφιος θα συμμετέχει τόσο στις ερευνητικές εργασίες όσο και στην συγγραφή έγγραφων αναφορών που θα χρησιμοποιηθούν στα παραδοτέα του έργου.

Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να έχει συμμετοχή στα παρακάτω παραδοτέα:
• Π1.3: Πηγές δεδομένων & μέθοδοι συλλογής δεδομένων (M8)
• Π1.4: Μέθοδοι αξιολόγησης της ποιότητας δεδομένων (M10)
• Π2.1: Μονάδα εντοπισμού συγγραφέα και αντικειμένου του κειμένου (M12)
• Π3.1: Δημιουργία και διαχείριση του προφίλ πηγής (αναλυτών/ αρθρογράφων/ εκδοτών) (M12)

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 28/02/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: