Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (19234)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Υποδομές Και Εφαρμογές για Προστασία και Ασφάλεια», και κωδικό 5031306, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών αναπαράστασης, συνδυασμού και ανάλυσης πολυτροπικών δεδομένων αισθητήρων και γνώσης πεδίου. Επίσης, ο υποψήφιος θα συμμετέχει στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος, στην υλοποίηση υπηρεσιών ιστού και τμημάτων λογισμικού που θα αξιολογηθούν στις πιλοτικές δοκιμές, καθώς και στην ολοκλήρωση του συστήματος, το οποίο θα βασιστεί σε αρχιτεκτονικές Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:
EE2: Προδιαγραφές – Αρχιτεκτονική και Δείκτες Μέτρησης Ποιότητας
EE3: Έξυπνες Υποδομές και Εφαρμογές Κινητού Υπολογισμού με Επίγνωση Ιδιωτικότητας
EE4: Σημασιολογική Αναπαράσταση Πληροφορίας και Ευφυής Διαχείριση Δεδομένων
ΕE5: Ολοκλήρωση Πλατφόρμας και Αξιολόγηση μέσω Πιλοτικών Δοκιμών

Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει συμμετοχή στα παρακάτω παραδοτέα:
Π2.2 Δείκτες Μέτρησης Ποιότητας Συστήματος
Π2.3 Προδιαγραφές και Αρχιτεκτονική Πλατφόρμας
Π4.3 Αρχική υλοποίηση αλγορίθμων συλλογιστικής και συγκερασμού
Π4.4 Αλγόριθμοι Συλλογιστικής και Συγκερασμού
Π4.5 Αρχική υλοποίηση πλαισίου κανόνων και ευφυής λήψη αποφάσεων
Π4.5 Πλαίσιο Κανόνων Και Ευφυής Λήψη Αποφάσεων
Π4.6 Αναφορά Εκτέλεσης και Διάχυσης Αποτελεσμάτων Ενότητας 4
Π5.2 Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Έργου

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 28/02/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: