Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (19232)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ecosystem for Collaborative Manufacturing Processes – Intra - and Interfactory Integration and Automation - COMPOSITION», με αριθμό συμβολαίου 723145, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την επέκταση υφιστάμενων σημασιολογικών μοντέλων και εργαλείων, καθώς και με την ανάπτυξη και υλοποίηση μηχανισμών, που θα σχετίζονται με τη δημιουργία οικοσυστήματος διασύνδεσης των συμμετεχόντων σε μια αλυσίδα εφοδιασμού. Η θέση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συνεχή επέκταση υφιστάμενων εργαλείων με τεχνικές σημασιολογικής αναζήτησης και ταιριάσματος για την εξόρυξη γνώσης με στόχο την αυτοματοποίηση των συναλλαγών σε εφοδιαστικές αλυσίδες, την ενσωμάτωση των εργαλείων σε κοινή πλατφόρμα, καθώς και τη συμμετοχή στα αντίστοιχα παραδοτέα του έργου.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 27/02/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: