Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (18606)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Type II Diabetes Mellitus Self-Management Platform for all - ProEmpower PCP - DM4all», που χρηματοδοτείται από το έργο PROEMPOWER, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός διαλειτουργικού συστήματος, το οποίο θα εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκά συστήματα υγείας. Βασικά παραδοτέα αποτελούν η ανάλυση ιατρικών δεδομένων καθώς και η υλοποίηση ενός έξυπνου συστήματος λήψης αποφάσεων (DSS), το οποίο θα αξιοποιεί τα δεδομένα του έργου, με στόχο να παρέχει στους εμπλεκόμενους χρήστες προσωποποιημένα σχέδια και προσωποποιημένη καθοδήγηση. Σκοπός είναι η διεύρυνση των μεμονωμένων λειτουργικών συστημάτων με στόχο την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού πρωτοτύπου για την παροχή κατάλληλων και προσαρμοσμένων παρεμβάσεων κατά της ασθένειας, που θα επιτρέπει στους πάσχοντες να παραμένουν ενεργοί και να ασχολούνται με την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών στην καθημερινή τους ζωής.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 2 μήνες

Προθεσμία υποβολής 05/12/2018

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: