Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Γ' ή Δ' Βαθμίδας

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ) προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή Γ' ή Δ' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπισκόπηση».

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:

  • Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
  • Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

Προθεσμία υποβολής: 18-11-2011

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: