Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΙΠΤΗΛ-24)

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «RAMPLAS», της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συνεργάτη με πτυχίο Α.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού και Μηχ/κού Η/Υ ή Μηχανολόγου Μηχ/κού, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου.

Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-24
Ειδικότητα: Μηχανολόγος Μηχ/κός ή Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός
Αντικείμενο: Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Οπτικές Μνήμες
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 4 μήνες

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr/submit.php

Προθεσμία υποβολής 26-08-2011

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: