Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΙΠΤΗΛ-916)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Frailsafe: Sensing and predictive treatment of frailty and associated co-morbidities using advanced personalized patient models and advanced interventions» με αριθμό συμβολαίου 690140, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, στο παράρτημα του ΙΠΤΗΛ στην Αθήνα.

Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-916
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή συναφής ειδικότητα Θετικών Επιστημών
Αντικείμενο: Ανάπτυξη μεθόδων για την χαμηλού επιπέδου επεξεργασία σημάτων από αισθητήρες και την εξαγωγή κρίσιμων ενδείξεων σχετικών με την ανάλυση του συνδρόμου ευπάθειας (frailty) των ηλικιωμένων
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr/

Προθεσμία υποβολής 01-06-2017

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: