Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΙΠΤΗΛ-834)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «LASIE: LArge Scale Information Exploitation of Forensic Data», με κωδικό 607480, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας εννέα (9) μηνών με δυνατότητα παράτασης, σε περίπτωση παράτασης του έργου.

Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-834
Ειδικότητα: Πληροφορική, Επιστήμη Η/Υ ή Μηχανικός Η/Υ
Αντικείμενο: Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και εφαρμογή σε δεδομένα ψηφιακών πειστηρίων
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 9 μήνες

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr/

Προθεσμία υποβολής 18-01-2017

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: